Ogólna klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako naszego kontrahenta, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) będzie Pulmeq Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 151, tel. 95 307 01 34, email: office@pulmeq.com.

2. ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail, siedziby lub telefonicznie, wskazany w ust.1).

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, niezbędności do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu bezpośrednio w razie konieczności.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Równocześnie ADO informuje iż:

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Ma Pani/Pan uprawnienie do:

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gorzowie Wlkp. (art. 15 RODO);
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym” chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ADO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub umowy (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).

9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia działań przez ADO.